Algemene voorwaarden
 
Begrippen:

 1. Lifecoach Leidschenveen: Lifecoach Leidschenveen is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 53047249
 2. Cursusgeld: geldelijke vergoeding door deelnemers aan Lifecoach Leidschenveen voor deelname aan workshops, trainingen en/of coaching.
 3. Deelnemer: degene die aan een door Lifecoach Leidschenveen georganiseerde training of workshop deelneemt. En/of een coachee die een coachingsessie of coachingstraject volgt.
 4. Locatie: de feitelijke plek waar de deelnemer verblijft tijdens deelname aan workshops, trainingen of coachingsgesprekken.
 5. Workshop: een door Lifecoach Leidschenveen georganiseerde workshop.
 6. Training: een door Lifecoach Leidschenveen georganiseerde training.
 7. Coaching: een door Lifecoach Leidschenveen georganiseerd coachingsgesprek of coachingstraject.
 8. Website: de website van Lifecoach Leidschenveen is lifecoachleidschenveen.nl

 
Toepasselijkheid:

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trainingen en/of coaching van Lifecoach Leidschenveen.
 2. Door deel te nemen aan een workshop, training of coaching, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Lifecoach Leidschenveen kan deze algemene voorwaarde wijzigen. De laatste versie zal altijd de geldende versie zijn en is te vinden op de website.

 
Aansprakelijkheid:

 1. Deelname aan een workshop, training of coaching is geheel op eigen risico. Lifecoach Leidschenveen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van workshops, trainingen en/of coaching.
 2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Lifecoach Leidschenveen. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 
Medische disclaimers:

 1. De workshops, trainingen en coaching zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts voorafgaand aan deelname.
 2. Wanneer je lichamelijke en/of psychische klachten hebt, meldt dit voorafgaande aan de training, workshop en/of coaching altijd aan de trainer / coach.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke en/of psychische klachten serieus.
 4. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen aan oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

 
Aanmelding- deelname- en annuleringsvoorwaarden workshop / training:

 1. Door het ondertekenen en verzenden van het (online) aanmeldingsformulier en/of het betalen van het cursusgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur, verstrekt door Lifecoach Leidschenveen te geschieden. Bij aanmeldingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de workshop en/of training te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Lifecoach Leidschenveen het recht de aanmelding te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Aanmelding is pas definitief na betaling van het volledige cursusgeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deelname aan de workshop en/of het programma van de training geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat de deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Als deelnemer van de workshop en/of het programma van de training is het niet toegestaan de cd’s / mp3’s en/of andere verstrekte cursus materialen te (laten) verveelvoudigen of openbaar te maken.
 6. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het cursusgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 7. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens bijvoorbeeld ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van het cursusgeld:
  • Tot vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 100% van het cursusgeld.
  • Tot een week voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van het cursusgeld.
  • Binnen een week voor aanvang van het programma: er wordt geen cursusgeld terugbetaald.
 8. Lifecoach Leidschenveen heeft het recht een workshop en/of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Lifecoach Leidschenveen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. Lifecoach Leidschenveen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een training.

 
Huisregels:

 1. Onze locaties zijn altijd rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcohol gebruik zijn tijdens de workshops, trainingen en/of coaching niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Lifecoach Leidschenveen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar en trainer / coach.
 3. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de trainer / coach, kunnen uit de workshop, training en/of coaching verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 4. Het maken van video-, film- of geluidsopname is gedurende de workshop, training en/of coaching uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Lifecoach Leidschenveen.

 
Indien je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op.